http://www.bielefeld.de
Startseite

Türkisch

 

 

Bielefeld Belediyesi 1997 yýlýnda belediye bakým danýþmanlýk kurumunu hizmete geçirdi. Bielefeld belediyesi böylece bakým sigortasý yasasý ve NRW (Kuzey Ren Westfalya) eyaleti eyalet bakým yasasýnca öngörülen bakýma muhtaç olanlar, bakýma ihtiyacý olma tehlikesi olanlar ve bu guruba dahil olanlarýn aile fertlerini bilgilendirme zorunluluðu hükmünü de yerine getirdi.

Bakým danýþmanlýðý bakýma muhtaç olma, yaþlýlýkta bakým ve ikamet gibi ve buna baðlý benzeri konularla ilgili danýþmanlýk hizmeti sunmaktadýr. Bu konuda en çok sorulan sorular þunlardýr:

 

 • „Betreutes Wohnen“ yani bakým yapýlan bir yere taþýnma ne zaman daha anlamlýdýr veya henüz bilmediðim evimde destek ve yardým olanaklarý var mýdýr?
   
 • Bakým dercesinin belirlenmesi için nasýl baþvuruda bulunabilirim ve bakým derecesi nasýl belirlenir?
   
 • Hangi seyyar hizmetlerden faydalanabilirim?
   
 • Bakým nasýl finanse edilebilir?
   
 • Ýzine gitmek istersem veya hastaneye gitmek zorunda olursam bana kim yardým edebilir?
   
 • Bielefeld' de hangi bakým yurtlarý mevcuttur ve bu yurtlarýn hangisinde kýsa vadede boþ yer bulunabilinir?
   Bakým danýþmanlýðý kurumu kasalar üstü, tarafsýz ve ücretsiz olarak hizmet verir. Ayrýca tek tek konu ve hizmetlerle ilgili bir çok bilgilendirme broþürü hazýr bulundurulur.

Bakým danýþmanlýðý çalýþanlarý uzun yýllara varan tecrübeleri sayesinde bakýma muhtaç olanlar ve bakýcýlarýn sorunlarý, zorluklarý ve ihtiyaçlarý hakkýnda bilgi sahibidirler ve bütün ilgililerle birlikte kiþiye özel en uygun çözüm ve en doðru kiþileri bulmaya gayret ederler. Bakým danýþmanlýðý çalýþanlarý bu sebeple Bielefeld' de yaþlý insanlara bakým ve sosyal yardým hizmetlerinde bulunan kiþi ve kurumlarla birlikte çalýþýrlar.

Bielefeld belediyesi idare kademesinde bakým danýþmanlýk kurumu aþaðýda belirtilen hizmet daireleriyle de birlikte çalýþýr:

Ýkametgah danýþmanlýðý (Wohnberatung)
Engelliler için danýþmanlýk kurumu (Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung)
Müþavirlik kurumu (Betreuungstelle)
Komþuluk inisyatifi (Ýnitiative Nachbarschaft)
Kültürler arasý büro (Ýnterkulturelles Büro)Dil sorunlarý veya anlaþamadýðýnýz durumlarda lütfen bizzat bizimle irtibata geçiniz. Biz sizin dilinizi konuþan tercümanlarla birlikte çalýþýyoruz ve böylece size her hal ü karda bakým danýþmanlýðý kurumu tarafýndan kiþisel bir danýþma hizmeti verilebilecektir.

Adreslerimiz:
Amt für soziale Leistungen – Sozialamt (sosyal yardým dairesi)
Neues Rathaus
Niederwall 23
33602 Bielefeld

Yetkili kiþiler:
Claudia Baumgartner, Sandra Rehmer
Tel.: 0521/51-2629, 51-2563

Fax: 0521/51-3297
E-Mail: pflegeberatung@bielefeld.de